جمعه, 1 تیر 1397
منو اصلی

 

 


تعرفه؛ محک واقعى خودروسازان براى رقابت با آسیایى ها

 


تاریخ ثبت: 1396/03/10

 

تعرفه واردات در حالى به عنوان یکى از مصادیق انحصارى بودن صنعت خودروی ایران تعیین شــده که نگاهى به اعداد و ارقام نشــان می دهد که این میزان تعرفه نه تنها با احتســاب سایر مالیات هاى اضافــه بر آن در ایران نســبت به میانگین ســایر کشــورهاى آســیایى بالا نیســت، حتى در برخى موارد کمتر از سایر کشورهاست.  

به نقل از گسترش صنعت، در ســال هاى گذشــته و بــا هــدف حمایت از خودروسازان داخلى، تعرفــه واردات خودرو در ایــران چندین برابر کشــورهاى همســایه درنظر گرفته شــد تا صنعت خودروســازى داخلى رشد کنــد، به طورى که در ایران و در نخســتین ســال آزادســازى واردات خــودرو به کشــور در سال83، مســئولان تعرفــه 120 درصــدى بــراى واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شــد ســالانه تعرفه واردات خــودرو 20 درصــد کاهش یابــد تا بازار داخلى براى ورود به سازمان تجارت جهانى آماده شــود اما کاهش 20 درصدى تعرفه، فقط در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سال هاى 84 تا 88 تعرفه واردات 10درصد کاهش یافت.

 

بررسى روند کاهشى تعیین تعرفــه واردات خودرو نشان مى دهد میزان تعرفه واردات خودرو در ســال 90 از 90 به 45 درصد و در سال 91 به 40 درصد کاهش یافته اســت، در حالى که تعرفه قطعات منفصل براى تولیدکننــده داخلى از 26 درصد آغاز مى شــود. با این حســاب اختلاف 14 درصدى تعرفه بین CBU و CKD در مقایسه با بسیارى از کشورهاى دیگر بسیار اندک است.

ایــن در حالى اســت که در کشــورهایى مانند برزیل، کره و حتى ژاپن با وضع عوارض و مالیات با نام هاى مختلف در عمل، محدودیت هاى بسیار بیشــترى بر واردات خودرو اعمال مى شــود که با نگاه به این شــرایط شــاهد خواهیم بود که تعرفه در ایران بالا نیســت و مانع از ورود واردکنندگان به بازار نشده است.

برزیل دیگر کشور در حال توسعه داراى صنعت خــودروى داخلى اســت که شــرکت هاى بزرگ جهانى در آن پایگاه هاى تولید دارند. در این کشور تعرفه واردات خودروى کامل درصد35 و CBU18 درصــد اســت که با نســبت 1.94درصدى از خودروسازى داخلى خود حمایت می کند اما در عین حال در کنار این میزان تعرفه مواردى همچون دســتمزد فرودگاهى، دســتمزد انبــار و دســتمزد انجام مامور را در کنار دســتمزد اظهارنامــه پیش بینى کرده که ایــن موارد هزینه واردات را به مراتب افزایش مى دهد.

براساس آمارهاى ارائه شده، تعرفه واردات خودرو در کشور کره 10 درصد اســت اما در کنار این میزان تعرفــه، محدودیت هایى همچون مقررات فنــى، رویه هاى هومولوگیشــن و ساختار مالیاتى پیش بینى کرده کــه در کنــار تعرفه 10 درصدى، آســانى واردات را تــا انــدازه اى دچــار خدشــه مى کنــد. ژاپن نیــز دیگــر تولیدکننده جهانى خودرو، تعرفه اى بــراى واردات درنظــر نگرفتــه و واردکنندگان تنهــا ملزم بــه پرداخت 8 درصدى مالیات ارزش افزوده هســتند اما تمام محدودیت هاى اعمال شــده در کره در این کشور نیز اجرایى مى شود.

تعرفه واردات خودرو درســال 96 همچنان ثابت مانده و مانند ســال گذشــته اعمال مى شود، هر چنــد براساس قانون باید ســالانه 5 درصد کاهش مى یافــت اما بــا این حــال ایــن قانون چندسالى است که اعمال نمى شود. ایران، کشــورى اســت که اکنون عضو سازمان تجارت جهانى نیســت و به همین دلیل با دســت باز به اعمــال محدودیت هــاى تجارتى، همچون ممنوعیــت صــادرات و واردات برخــى کالاها یا اعمال تعرفه هاى سنگین گمرکى بر برخى کالاها و محصولات مى پردازد و سال هاســت در صنعت خــودرو قوانین یکســانى مبنى بر پشــتیبانى از صنایع داخلى و واردات درپیش گرفته است

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:187


 

دیدگاه کاربران