جمعه, 13 تیر 1399
منو اصلی

 

" بسم الله الرحمن الرحیم "
" با صلوات بر محمد و آل محمد "
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 1/2/1385 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 11039/ت34804 ه مورخ 9/2/1385 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :
 

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 – دراین آئین نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند :
الف - کشور              : کشور جمهوری اسلامی ایران
ب - گمرک             : گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ - شورای عالی    : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت - دبیرخانه          : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ث - قانون               : قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج - منطقه              : منطقه ویژه اقتصادی
چ - سازمان منطقه : شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی است که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت ادارة منطقه را عهده دار می باشد.

ماده 2 – طرح های جامع کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأئید شورای عالی به هیأت وزیران ارائه می شود.

ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده 6- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی ، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی را که راساً در منطقه ارائه می کند،  از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، درغیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.
تبصره1 – رعایت ضوابط نظام مهندسی و هم چنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2- سازمانهای مناطق مکلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند، دراین صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ، سیاست ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره : درصورت عدم انطباق مجوزهای صادره شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی ، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.

ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.
تبصره – تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده 9- کالاهائی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده     می شوند به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی براساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور درصورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هر گونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد   می شوند ، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده 12- مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه یک نسخه تصویر با رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارت های قانونی تسلیم کنند.

ماده 13- تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون  برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود،
تبصره 1 – مجموع ارزش افزوده وارزش مواداولیه وقطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید و به امضای صاحب کالا برساند و دراین ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند پس از گذشت یکماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ، سازمان مجاز است راساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره – صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده 15- ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسنادواملاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی درمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453/ت15011 ک مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد
تبصره – درمناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بند های 3و 6 ماده (1) و مواد 2و 3 تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره – صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی ، قرارداد کار ، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها براساس مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، موضوع تصویب نامه شماره 33433ت 25 ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره – عبارت "مناطق آزاد تجاری –صنعتی" در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت "مناطق ویژه اقتصادی " جایگزین می شود.

ماده 18- سازمان های مناطق موظف اند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی ، گمرک ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده 19 – دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریتها برعملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره : در اجرای این وظیفه قانونی ، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر و پرونده ها و قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد ، برطبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهوربازدید:3755