جمعه, 13 تیر 1399
منو اصلی

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره‌ : .18758ت‌28817هـ

تاریخ‌ : 1382.04.10
وزارت صنایع و معادن - وزارت بازرگانی - وزارت نفت - سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.1 بنا به پیشنهاد شماره 103984 مورخ 1382.3.20
وزارت‌صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران‌، آیین‌نامه ضوابط‌فنی واردات خودرو را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 1- واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب
هیأت وزیران‌می‌رسد) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران
می‌باشد. تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده
وزارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط‌باید با هماهنگی و همکاری
وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابطموجود و مورد
عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.
ماده 2- شرکتهای وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط
خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (1) و همچنین الزامات مواد (3)،
(4) و (5) این آیین‌نامه رارعایت نمایند.
ماده 3- خودروهای وارداتی از نظر آلایندگیهای محیط زیست‌، باید با استانداردهای
مورد تصویب
هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسؤولیت نظارت بر
این امر به‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
ماده 4- خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای
اجباری کشورانطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر آن‌، به‌عهده مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.
ماده 5- خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده
(121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و
یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر این
امر به‌عهده مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام
معیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده درکشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل
خواهد بود.
ماده 6- ورود کامیون و اتوبوس و شاسی‌های متحرک نو (کار نکرده‌) که از سال ساخت
آنها کمتر از دوسال سپری شده باشد، مجاز است‌.
ماده 7- ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته
باشد ممنوع است‌.
ماده 8- واردات خودروهای نو (کار نکرده‌) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت‌، صرفاً
برای کاربریتاکسی و وانت عمومی (پلاک قرمز) بلامانع است‌.
ماده 9- ورود ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و یا کار کرده که از سال ساخت آنها
کمتر از پنجسال‌سپری شده باشد مجاز است‌. در مواردی که به تشخیص وزارت صنایع و
معادن مشابه آنها در داخل کشورساخته‌می‌شودبه‌ازای هرسال‌که‌ازسال ساخت گذشته باشد
دو واحد به میزان سودبازرگانی آنها اضافه می‌شود.
ماده 10- سود بارزگانی خودروهای CNG سوز (گازسوز و دوگانه سوز) نود درصد (90%) (1)
سودبازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می‌گردد.
ماده 11- مارک‌، مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب الزامات ماده (2)
توسط‌وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، بازرگانی‌، سازمان حفاظت
محیط زیست و مؤسسه‌استانداردوتحقیقات صنعتی‌ایران ظرف مدت حداکثر دو ماه اعلام و
هرشش‌ماه یک بار بازنگری خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

1 - به موجب‌نامه شماره‌28817.25120 مورخ 1382.5.8 دبیرهیأت دولت عبارت "کمتراز"به
اشتباه تحریر شده بود که‌عبارت یاد شده حذف گردید.بازدید:4241